ΜΟΔΙΠ ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Λάρισας
home

ΜΟ.ΔΙ.Π. > Τι είναι η ΜΟ.ΔΙ.Π

 
Η ΜΟ.ΔΙ.Π. (Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας) είναι το υπεύθυνο σε κάθε Ίδρυμα όργανο για το συντονισμό και την υποστήριξη των διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας.

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. αποτελεί το κεντρικό συντονιστικό όργανο όλων των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης του Ιδρύματος. Συγκροτείται µε απόφαση του Συμβουλίου του ΤΕΙ Θεσσαλίας, μετά από πρόταση του Προέδρου του Ιδρύματος. 

Της ΜΟ.ΔΙ.Π. προεδρεύει ο Πρόεδρος του Ιδρύματος ή ένας από τους αναπληρωτές του.

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. λειτουργεί σε δύο επίπεδα:
 
 • A. Στο επίπεδο του Ιδρύµατος η ΜΟ.ΔΙ.Π. είναι ειδικότερα υπεύθυνη:
  1. Για την ανά διετία σύνταξη Εσωτερικής Έκθεσης σχετικά µε τη λειτουργία του οικείου Ιδρύµατος. Η Εσωτερική αυτή Έκθεση του Ιδρύµατος βασίζεται στα στοιχεία που παρέχουν οι τακτικές Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις, τις οποίες υποβάλλουν στη ΜΟ.ΔΙ.Π. τα επιµέρους Τµήµατα και Σχολές του Ιδρύµατος (Νόμος 3374/2005, άρθρο 2 §5). Η Εσωτερική Έκθεση της ΜΟ.ΔΙ.Π. υποβάλλεται στη Διοίκηση του οικείου Ιδρύµατος, προκειμένου το Ίδρυμα να λάβει γνώση και να εισηγηθεί σχετικά.
  2. Για την περιοδική, ανά τετραετία, σύνταξη Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης σχετικά µε τη λειτουργία του Ιδρύµατος. Η Έκθεση αυτή διαβιβάζεται στη Διοίκηση του Ιδρύµατος και, εφόσον πρόκειται για την Εξωτερική Αξιολόγηση του Ιδρύµατος στο σύνολό του, τότε διαβιβάζεται στην Α.ΔΙ.Π., προκειµένου να ενεργοποιηθεί η διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης του Ιδρύµατος από ειδική Επιτροπή Εξωτερικών Εµπειρογνωµόνων (Ν. 3374/2005, άρθρο 5 §4). Η διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης επαναλαµβάνεται το αργότερο κάθε τέταρτο έτος από την έναρξη της προηγούµενης αξιολόγησης. 
   Επίσης, η ΜΟ.ΔΙ.Π.
  3. Μεριµνά για την καλύτερη δυνατή λειτουργία, το συντονισµό και την υποστήριξη όλων των διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας και αξιολόγησης.
    
 • B. Στο επίπεδο των ακαδηµαϊκών µονάδων (Τµηµάτων ή Σχολών) η ΜΟ.ΔΙ.Π. έχει συντονιστικό και υποστηρικτικό κυρίως ρόλο. Συγκεκριµένα :
  1. Είναι υπεύθυνη για τη διαβίβαση στην Α.ΔΙ.Π. ανά τετραετία των Εκθέσεων Εσωτερικής Αξιολόγησης των ακαδηµαϊκών µονάδων του οικείου Ιδρύµατος, προκειµένου να ενεργοποιηθεί η διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης κάθε µονάδας από ειδική Επιτροπή Εξωτερικών Εµπειρογνωµόνων (Ν. 3374/2005, άρθρο 5 §2).
    
  2. Παρέχει στις ακαδηµαϊκές µονάδες κάθε είδους υποστήριξη, συµβουλευτική ή και τεχνική, για τον καλύτερο δυνατό συντονισµό και τη διαφανή λειτουργία των θεσµών Διασφάλισης Ποιότητας και των διαδικασιών αξιολόγησης στο εσωτερικό τους.
    
 
 
Ανακοινώσεις
07/06/2016
Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης Ιδρύματος
01/04/2016
Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης Ερευνητικών Προγραμμάτων
24/03/2016
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Υπηρεσιών Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών
21/03/2016
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης- Κινητικότητας (Erasmus)
16/02/2016
Πρότυπο Ετήσιας Συγκεντρωτικής Έκθεσης
Περισσότερες Ανακοινώσεις...
 
ΜΟΔΙΠ Επικοινωνία ΜΟ.ΔΙ.Π.  
ΤΕΙ Θεσσαλίας

Τηλ: 2410-684733

Fax: 2410-610803

info-modip@teilar.gr
 
ΤΕΙ Λάρισας